Junior College Professors

प्राध्यापकाचे नाव विषय
प्रा. धनंजय म. कुळकर्णी वाणिज्य/अर्थशास्त्र
प्रा. अशोक या. खंडारे मराठी
प्रा. श्रीमती उज्ज्वला वि. भालेराव गृहअर्थशास्त्र
प्रा. श्रीमती जयश्री सं. चापोरकर संगीत (पर्यवेक्षक)
प्रा. माधव प. सरकुंडे इंग्रजी
प्रा. अनंत स. पांडे आरोग्य व शारीरिक शिक्षण
प्रा. डॉ. स्वाती म. जोशी संगीत
प्रा. रुकेश म. पंचभाई इंग्रजी/पर्यावरण
प्रा. डॉ. वैशाली व. बेडेकर संस्कृत/राज्यशास्त्र
प्रा. कु. आशा हो. गादे गृहअर्थशास्त्र
प्रा. डॉ. अर्चना म. पोटे समाजशास्त्र
Top