Admissions

प्रवेशासंबंधी सूचना

विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी प्रवेशासंबंधीच्या खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्या.

 1. सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता www.dateycollege.in किंवा epravesh.com/dateycollege/ या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश-पूर्व अर्ज भरावा.
 2. निकाल जाहीर झाल्याच्या दिवशी दुपारी 2.00 वाजल्यापासून संकेतस्थळावर प्रवेश-पूर्व अर्ज उपलब्ध होईल. हा प्रवेश-पूर्व ऑनलाईन अर्ज 8 दिवसांचे आत भरावा.
 3. ऑनलाईन प्रवेश-पूर्व अर्जाचे शुल्क रु. 50/- आहे. पण हे शुल्क डिजिटल पद्धतीने भरल्यास रु. 40/- शुल्क पडेल. डिजिटल पद्धतीने शुल्क भरणे शक्य नसल्यास कार्यालयात रोख भरावे.
 4. हा अर्ज भरताना त्यासोबत कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करायची आवश्यकता नाही.
 5. ऑनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याने/विद्यार्थिनीने शक्य असल्यास स्वतःचा पासपोर्ट आकाराचा रंगीत फोटो जेपीजी फॉरमॅटमध्ये अर्जासोबत अपलोड करावा. ऑनलाईन अर्ज भरताना फोटो अपलोड करणे शक्य न झाल्यास तो नंतर अपलोड करता येईल.
 6. ऑनलाईन प्रवेश-पूर्व अर्जाचे शुल्क न भरल्या तो अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
 7. वाणिज्य आणि कला शाखेच्या प्रथम वर्षाकरिता प्रवेश प्रक्रिया इ. 12 वी चा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिवशी दुपारी 2.00 पासून सुरू होईल.
 8. कनिष्ठ महाविद्यालय (इ. 11वी) कला आणि वाणिज्य शाखा तसेच एच.एस.सी. व्होकेशनल याकरिता प्रवेश प्रक्रिया इ. 10वी चा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिवशी दुपारी 2.00 पासून सुरू होईल.
 9. पदवी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्याच्या दिवशी दुपारी 2.00 पासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांकरिता ऑनलाईन प्रवेश सुरू होतील.
 10. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश-पूर्व अर्ज दाखल करता येणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय मदत करेल.
 11. विद्यार्थ्याने प्रवेश-पूर्व ऑनलाईन अर्ज भरला म्हणजे त्याचा प्रवेश निश्चित झाला असे नाही. गुणवत्ता यादीमध्ये विद्यार्थ्याचे/विद्यार्थिनीचे नाव आल्यावर त्याने/तिने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून महाविद्यालयाचे निर्धारित शुल्क भरल्यानंतरच त्याचा/तिचा प्रवेश निश्चित समजला जाईल.
 12. विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल आणि प्रवेशपूर्व प्रक्रिया सुरूझाल्याच्या दहाव्या (10व्या) दिवशी ही यादी महाविद्यालयात नोटीस बोर्डवर लावली जाईल. गुणवत्ता यादीमध्ये नावे जाहीर झालेल्या विद्यार्थी/विद्यार्थिनींनी यादी जाहीर झाल्यापासून 5 दिवसांचे आत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून व शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा.
 13. गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी 5 दिवसांचे आत महाविद्यालयाचे शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करावा अन्यथा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय प्रवेश आपोआप रद्द होईल.
 14. शुल्क भरून प्रवेश निश्चित केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव ते शुल्क परत मिळणार नाही.
 15. SC/ST/SBC/VJNT/OBC/EBC च्या शिष्यवृत्ती अथवा सवलतीसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतेवेळीच त्याकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या. यासंबंधीची तपशीलवार माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच या माहितीपत्रकात उपलब्ध आहे.
 16. विद्यापीठ परीक्षेचे शुल्क विद्यापिठाच्या नियमानुसार नंतर देय राहील.
 17. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या सर्वसाधारण नियमांचे पालन करावे लागेल. हे नियम महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
 18. अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितींमध्ये महाविद्यालय प्रवेश नाकारण्याचा आपला अधिकार राखून ठेवते.
 19. विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासंबंधीचे संपूर्ण अधिकार प्राचार्य व प्रवेश समितीला राहतील.
 20. विद्यार्थ्याने प्रवेशाचे वेळेस ओळखपत्र महाविद्यालयातून घेतल्याशिवाय प्रवेश कायम समजला जाणार नाही

प्रवेश अर्जासोबत जोडावयाची प्रमाणपत्रे

     गुणवत्ता यादीमध्ये नावे जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतेवेळी सोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.-

 1. ऑनलाईन पूर्व-प्रवेश अर्जाची प्रिंट केलेली प्रत
 2.  इ. 10वी चे (कनिष्ठ महाविद्यालयातील किंवा एचएससी व्होकेशनलच्या प्रवेशाकरिता) आणि इ. 12वी चे उत्तीर्णता प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिकेची मूळ प्रत आणि एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत. कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी झाल्यानंतर मूळ गुणपत्रिका परत करण्यात येईल.
 3. शाळा/महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) मूळ प्रत आणि एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत. प्रवेश निश्चित झाल्यास सदर दाखल्याची मूळ प्रत परत मिळणार नाही.
 4. SC/ST/SBC/VJNT/OBC/EBC च्या विद्यार्थ्यांनी कास्ट सर्टिफिकेटची मूळ प्रत आणि एक स्व- स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत सादर करावी. सत्यता पडताळणीनंतर मूळ प्रत परत केली जाईल.
 5. पात्रता परीक्षा खाजगीरित्या उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याने जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून शाळेचा दाखला व बोर्डाच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित मूळ प्रत जोडावी.
 6. प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापिठाव्यतिरिक्त अन्य विद्यापिठातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाचे वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.
 7. विद्यार्थ्याचा अलीकडील पासपोर्ट साईझचा रंगीत फोटो - 2 प्रती
 8. प्रवेश अर्जासोबत सर्व प्रमाणपत्रे असावीत. काही त्रुटी असल्यास प्रवेश तात्पुरता समजला जाईल.

शुल्क भरण्यासंबंधी सूचना

 1. अध्ययन शुल्कात कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
 2. प्रारंभीचे निर्धारित शुल्क पूर्ण भरल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही.
 3. एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर कोणतेही शुल्क कोणत्याही कारणासाठी परत मिळणार नाही. बदली इ. मुळे किंवा अन्य कारणाने सत्राच्या मधूनच महाविद्यालय सोडल्यास किंवा सत्राच्या मध्येच प्रवेश घेतल्यास संपूर्ण शुल्क भरावे लागेल.
 4. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ/राज्य शासनाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण शुल्क भरावे लागेल.
 5. पुढील वर्गाचा अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याची अनुज्ञप्ती प्राप्त (ए.टी.के.टी.) प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला पूर्ण वर्षाचे संपूर्ण शुल्क प्रवेश घेतानाच भरावे लागेल.
 6. विना-अनुदानीत वर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून ईबीसी, पीटीसी, एसटीसी, एनटीसी फी सवलत मिळणार नाही. त्यांना शासनाने/विद्यापिठाने वेळोवेळी आकारलेली फी महाविद्यालयाकडे जमा करावी लागेल.
 7. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून सुधारित शिक्षण शुल्क तथा इतर शुल्काला शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाढीव शुल्क भरणे सक्तीचे राहील.
 8. शासन निर्णयानुसार शुल्कामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो.
 9. विद्यापीठ परीक्षा आवेदनपत्र भरतांना विद्यापिठाच्या आदेशाप्रमाणे परीक्षा शुल्क आकारले जाईल.
Top